ผู้เขียน


ผมเป็นคนเขียนเองครับ
ครูหลวง  พิพัฒน์  ตะภา
www.krooluang.com

krooluang.com@gmail.com

ผลงานการออกแบบ Googlesites โดย Krooluang

websites

 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา www.chimpleewittaya.com
 โรงเรียนบ้านนารี
www.bannareeschool.com
 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ www.wangkanluangdarunkit.com
 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ www.sitthipayagorn.com
 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา cpv.chaiyaphum1.com
 โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา trc.chaiyaphum1.com
 อบต.โคกเพชรพัฒนา www.kokphetpattana.com
 ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
www.dr-duan.com
 ครูยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
www.gingynw.com
 Class room of rungnapa
www.rungthai16.com
 New Star Power Group
www.wellness21-star.com


ออกแบบ Blogger

 KrooluangBlog http://blog.krooluang.com
 Album krooluang
http://album.krooluang.com
ดนตรีโคราช http://musickorat.blogspot.com